ประกาศ/หลักเกณฑ์

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปตามโปรแกรมสำเร็จรูปตามที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้  [ ดาวน์โหลด ]
  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  [ดาวน์โหลด]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การตัดสินความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  [ ดาวน์โหลด ]