ประกาศ/หลักเกณฑ์

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปตามโปรแกรมสำเร็จรูปตามที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้ [ดาวน์โหลด]

  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา [ดาวน์โหลด]

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การตัดสินความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี [ดาวน์โหลด]

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c/