แนะนำศูนย์ภาษา

๑. หลักการและเหตุผล                                 

จากการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การค้าการลงทุนจากทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีศักยภาพด้านการผลิต ประกอบกับในแต่ละภูมิภาคก็มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป (European Union – EU) การรวมกลุ่มของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA) โดยมีเป้าหมายในการเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว (Single market and production base) สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี ดำเนินการผลิตโดยใช้ทรัพยากรในแต่ละประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงาน ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขณะเดียวกันสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรือ “อาเซียน” ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร และในปัจจุบันอาเซียนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในการปรับองค์การเพื่อมุ่งพัฒนาอาเซียน  ไปสู่ “ประชาคมอาเซียน”(ASEAN Community) ให้เป็นผลสำเร็จ ในการนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ภายใต้การก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักสำคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งการศึกษานั้นจัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ของประเทศไทย รัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบายมุ่งสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในทุกระดับดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงจึงมีหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของชาติ

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนา เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในฐานะที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปให้ได้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนย์ภาษามีฐานะเทียบเท่ากองขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพื่อความเป็นมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไปสามารถนำความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไปบูรณาการสู่การดำเนินชีวิตรวมถึงการประกอบอาชีพ ตลอดจนการแข่งขันในระดับนานาชาติได้

 

๒. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์ภาษาชั้นนำในประเทศไทย

To be a leading language center in Thailand.

 

๓.  พันธกิจ (Mission Statement)

ยกระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของปัจเจกชน

Enhancement of individuals’ competency in foreign languages.

 

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์ภาษาที่ทำหน้าที่

๔.๑ ส่งเสริม/จัดอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

๔.๒ พัฒนาแบบทดสอบและเป็นศูนย์ทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน

๔.๓ ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศและผู้สนใจ