เกี่ยวกับ MOU

  • แบบการทำกิจกรรมภายหลังบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Action Plan after MOU)  [DOWNLOAD]

  • แบบฟอร์มข้อที่ได้ประโยชน์และข้อที่อาจจะเสียประโยชน์ภายหลังการทำความร่วมมือ (Advantage & Disadvantage)  [DOWNLOAD]

  • แบบสำรวจแผนการทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในต่างประเทศ  [DOWNLOAD]

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-mou/