Nuttawut Somchuea

Author's posts

ให้การต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย Hsiuping University of Science and Technology

ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2561 โดย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี อ.ปวริศร์ มาเกิด ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ และอ.ปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%97/

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาส่งนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออนเดนมาร์ก ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ส่งนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออนเดนมาร์ก ประจำปี 2561 ณ ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81/

มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีฉีหลู่

ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี และ อ.พงษ์ภูมิ ศรชมแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีฉีหลู่ (Qilu Institute of Technology) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมภายใน มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95/

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อสอบและจัดสอบ RMUTR Exit Exam

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อสอบและจัดสอบ RMUTR Exit Exam โดย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย อ.ปวริศร์ มาเกิด ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และคณะกรรมการจากทั้ง 4 พื้นที่ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%82/

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีฉีหลู่ (Oilu Institute of Technology)

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีฉีหลู่ (Oilu Institute of Technology) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน อีกทั้งเป็นการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆนำไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87/