Monthly Archives: ตุลาคม 2018

ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program ครั้งที่ 4

ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program ครั้งที่ 4 โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติในการให้โอวาทแก่นักศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ ไต้หวัน

ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ ไต้หวัน โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธาน