Monthly Archives: พฤศจิกายน 2018

โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2562

โอกาศดีๆมาแล้ว สำหรับน้องๆที่สนใจไปเข้าแคมป์ที่ประเทศเดนมาร์ครวมระยะเวลา 1 เดือน สนใจสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่คณะที่น้องๆสังกัดอยู่หรือที่ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ตึกสิรินธร ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 ธันวาคม 2561

สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร Download

ใบส่งตัวนักศึกษา (สำหรับคณะ) Download

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 (3rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life & Business: Sus-LaB 3) ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ณ Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://suslab3.hust.edu.tw/index.php