ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษาโครงการ IAESTE

ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษาโครงการ IAESTE โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย อ.ปวริศร์ มาเกิด ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา อาจารย์เรืองยศ เกตุรักษา และอาจารย์สุธี รุกขพันธุ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษาโครงการ IAESTE Thailand, Mr.Ali NEJI จากประเทศ Tunisia ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา