Background, Vision, Mission

๑. ประวัติความเป็นมา (Background)                                

          จากการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การค้าการลงทุนจากทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบกับในแต่ละภูมิภาคก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทาง สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เช่นการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป (European Union – EU) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Free Trade Area – AFTA) โดยแต่ละกลุ่มมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความร่วมมือในทุกๆด้าน ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคของตน เพื่อที่จะหาแนวร่วมในการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองให้อยู่เหนือกว่าภูมิภาคอื่น ซึ่งการสร้างกลุ่มหรือการเข้าร่วมกลุ่มของภูมิภาคต่างๆนั้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆในแต่ละภูมิภาคจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

          ในขณะเดียวกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้มีการรวมกลุ่มกัน และจัดตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรือ “อาเซียน” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มสมาชิกอาเซียนกำลังพัฒนากลุ่มของตนเอง ไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชาติและประชากรในชาติอาเซียน

          ในการสร้างประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศไทยได้เป็นแกนนำสำคัญในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาและสถานศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาในทุก ๆด้านของประเทศ และเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ที่สำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับภาษา ความสำคัญและประโยชน์ของการมีประชาคมอาเซียน

          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงจึงมีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก โดยมุ่งหวังให้บุคคลเหล่านั้นมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันและได้เปรียบในระดับสากล

 

๒. วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาด้านภาษาสู่ระดับสากล

          The Center of Language and International Affairs aims to develop and promote language to meet the international standard.

 

๓.  พันธกิจ (Mission Statement)

          ยกระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

          Enhancement of individuals’ competency in foreign languages