นักศึกษารหัส 59 ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตร RMUTR Exit Course

แจ้งนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตร RMUTR Exit Course ดำเนินการเข้าเรียนซ่อมเสริมในโปรแกรม English Discoveries โดยศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จะดำเนินการเปิดระบบให้นักศึกษาเข้าเรียนซ่อมเสริม ในระหว่างวันที่ 12 – 22 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น _________________________________________________________