About MOU

1. รวมแบบฟอร์มเอกสารแนบขอทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/สถานประกอบการ (ภายในประเทศ) [Click]


2. รวมแบบฟอร์มเอกสารแนบขอทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/สถานประกอบการ (ต่างประเทศ) [Click]

3. สรุปรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ/องค์กรต่างประเทศ [Download]

4. แบบฟอร์มสรุป Action Plan ของคณะ/วิทยาลัย [Download PDF / Download Docx]

5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการตาม Action Plan ของคณะ/วิทยาลัย [Download PDF / Download Docx]