About MoU

  • สรุป Action Plan ปีการศึกษา 2564 ของคณะ/วิทยาลัย [Download PDF / Download Doc]

  • สรุป Action Plan ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ [Download PDF / Download Doc]

  • แบบฟอร์มข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ต้องการทำความร่วมมือ  [Download Doc]

  • แบบฟอร์มข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการทำความร่วมมือ [Download Doc]

  • แบบสรุปผลการดำเนินการตาม Action Plan [Download PDF / Download Doc]

  • แบบการทำกิจกรรมภายหลังบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Action Plan after MOU)  [Download PDF / Download Doc]

  • แบบฟอร์มข้อที่ได้ประโยชน์และข้อที่อาจจะเสียประโยชน์ภายหลังการทำความร่วมมือ (Advantage & Disadvantage) [Download PDF / Download Doc]

  • แบบสำรวจแผนการทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในต่างประเทศ [Download PDF / Download Doc]

  • แบบฟอร์มการทำความร่วมมือกับต่างประเทศ (MoU) [Download PDF / Download Doc]

  • รวมแบบฟอร์มเอกสารแนบขอทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/สถานประกอบการในประเทศ [Click]