MoU

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ หลากหลายโครงการ กิจกรรม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศ เช่น ประเทศ เดนมาร์ค ฟิลิปปินส์ เกาหลี กัมพูชา และ สิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีการอบรมทางวิชาการสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน