ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2562 [Download]

2.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [Download]

3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2565 [Download]

4.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 [Download]

5.แบบฟอร์มสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน (แบบ 1) ฉบับภาษาไทย [Doc / PDF]

6.แบบฟอร์มสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน (แบบ 1) ฉบับภาษาอังกฤษ [Doc / PDF]

7.แบบฟอร์มสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน (แบบ 2) ฉบับภาษาไทย [Doc / PDF]

8.แบบฟอร์มสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน (แบบ 2) ฉบับภาษาอังกฤษ [Doc / PDF]

9.สัญญาจ้างทำงานลูกจ้างชาวต่างประเทศ (เอกสารแนบท้ายสัญญา) ฉบับภาษาไทย [Doc / PDF]

10.สัญญาจ้างทำงานลูกจ้างชาวต่างประเทศ (เอกสารแนบท้ายสัญญา) ฉบับภาษาอังกฤษ [Doc / PDF]

11.ขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชาวต่างประเทศ [Download]

12.แบบฟอร์มพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ [Doc / PDF]

13.ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ [Download]

14.แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ (Form 00) [Download]

15.แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ (Form 01) [Download]

16.แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ (Form 02) [Download]

17.แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ (Form 03-1) [Download]

18.แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ (Form 03-2) [Download]

19.แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ (Form 03-3) [Download]