ผลสอบ Exit Exam รหัส 62 ครั้งที่ 3

พื้นที่ศาลายา

คณะบริหารธุรกิจ [ Download ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ Download ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ [ Download ]

พื้นที่บพิตรพิมุข (จักรวรรดิ)

คณะบริหารธุรกิจ [ Download ]

คณะศิลปศาสตร์ [ Download ]

วิทยาลัยเพาะช่าง

เพาะช่าง [ Download ]

วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณะบริหารธุรกิจ [ Download ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [ Download ] 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว [ Download ]